Rusza „Top Fashion” w Galerii Warmińskiej i ReTV

Galeria Warmińska wraz z telewizją ReTV zapraszają kochających modę – panie i panów – do akcji „Top Fashion”. Uczestnicy zabawy na oczach widzów telewizji ReTv będą rywalizowali o miano najlepiej wystylizowanej osoby, a w nagrodę otrzymają ubrania o wartości 1 tys zł. Zapisy ruszają już w marcu.

Zabawa „Top Fashion” będzie nawiązywała do poprzedniej zabawy modowej – Fashion Queen”, która cieszyła się ogromną popularnością wśród pań. Program, w którym dwie panie rywalizowały ze sobą o miano najlepiej wystylizowanej (ubrania trzeba było dobrać w butikach Galerii Warmińskiej, ich łączna wartość to 1 tys zł) osiągnął zasięg ponad 2,5 mln odbiorców. Tym razem zapraszamy do zabawy także i panów. Oni przecież także interesują się modą, umieją świetnie się ubierać” – mówi Michał Tur, dyrektor Galerii Warmińskiej.

Choć emisja odcinków „Top Fashion” w ReTv rozpocznie się w kwietniu to zapisy chętnych do modowych starć przyjmowane są już teraz. Aby się zgłosić do modowej zabawy należy mieć skończone 18 lat i wypełnić ankietę zgłoszeniową zamieszczoną na stronach: www.galeria-warminska.pl lub www.fashion-time.pl

Przypominamy, że modowe starcia polegają na stworzeniu w określonym przez stylistki Galerii Warmińskiej czasie dwóch stylizacji na wskazane także przez stylistki okazje (np. strój sportowy, czy na wieczorne party). Stylizacje ocenia jury i osoba, której modowe kompozycje zostaną ocenione wyżej może zatrzymać ubrania, które wybrała w czasie konkursu. Łączna wartość stylizacji to 1 tys zł.

Osoba, której stylizacje wypadną słabiej będzie musiała zwrócić ubrania do sklepów, z których je wybrała.

Szczegółowy regulamin zabawy dostępny jest na stronie internetowej www.galeria-warminska.pl, www.fashion-time.pl jak również w biurze Galerii Warmińskiej i w ReTV.

Imię i nazwisko*

Data urodzenia*

Adres e-mail*

Numer telefonu*

Kolor oczu*

Kolor włosów*

Wzrost*

Rozmiar ubrań*

Zdjęcie twarzy

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Olsztyn Property Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56 c w celu marketingowym i realizacji zakupów bonów Galerii Warmińskiej/ akcji Stylistka/ Top Fashion/.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, marketingową i administracyjną administratora danych.
Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane i profilowane do ew. odwołania zgody.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, profilowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


Akceptuję regulamin programu telewizyjnego z konkursem „Fashion Queen”*


Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku*


Czy jesteś robotem? 😉

[recaptcha size:normal]

Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem Akcji „Top Fashion” (zwanej dalej Akcją lub Programem) jest Grupa Medialna MKKM sp. z o.o. ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, NIP: 739-38-93-960, zwana dalej Organizatorem. Program zostnie wyemitowany w Telewizji Regionalnej ReTV, a także w social mediach należących do Galerii Warmińskiej, Fashion Time i ReTv.
2.   Realizacja Akcji z wyłonionymi uczestniczkami odbywać się będzie w Olsztynie w Galerii Warmińskiej, wg harmonogramu, który zostanie ustalony w ekspertami biorącymi udział w Akcji.
3.    Nagrodą dla osób zgłaszających się do udziału w Akcji „Top Fashion” na podstawie castingu, które zostaną wybrane laureatkami Programu, będzie:
– możliwość uczestniczenia w programie Telewizji Regionalanej ReTv z ekspertami ds. stylizacji,
– wygranie stylizacji, która zostanie zaproponowana do wartości 1000 zł.( jeden tysiąc złotych) brutto i zdobędzie głosami Jury na podstawie głosowania większą ilość punktów.
Nagroda przekazana zostanie bezpośrednio przez Organizatora akcji.
4. Zasada konkursu:
4.1. W Akcji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie tj. które ukończył 18 lat.
4.2. O udział w Akcji mogą ubiegać się mieszkańcy Warmii i Mazur, wszycey klienci Galerii Warmińskiej/ czytelnicy portalu Fashion Time, które spełnią warunki uczestnictwa w Akcji określone w niniejszym Regulaminie.
4.3. Uczestnicy: W Akcji mogą brać udział pełnoletnie kobiety i mężczyżni
4.4. Osoba biorąca udział w Akcji wyraża niniejszym nieodpłatnie zgodę na publikację wszelkich materiałów (zawierające m.in. wizerunek, głos, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania – miasto, wypowiedzi, itp.) Na powyższą okoliczność Uczestniczki Akcji otrzymają do podpisu stosowne oświadczenia, którego wzór został dołączony do niniejszego Regulaminu, jako załącznik nr 1.
4.5. Informacje o Akcji ogłoszone będą w środkach masowego przekazu – ogłoszenie informujące o Akcji zostanie opublikowane na stronie www.fashion-time.pl oraz na stronie www.galeria-warminska.pl i na facebook.com/galeriawarminska i fahion time,Instagram Galerii Warmińskiej i Fashion Time, you tube Galerii Warmińskiej i Fashion Time, a także w ReTV i social mediach należących do telewizji You Tube Telewizja ReTV, facebook.com/telewizjaretv .
4.6. Akcja rozpoczyna się w dniu 11/04/2018 wraz z rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń, a kończy się wraz z emisją ostatniego materiału video, nakręconego podczas trwania akcji, tj. w dniu jego emisji.
4.7. Aby wziąć udział w Akcji, kandydatki na Uczestnik zobowiązany jest przejść etap rekrutacji.
4.8. Etap I – Zgłoszenie:
W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, kandydaci na Uczestników zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy z informacją między innymi o: wieku, zajęciu,wymiarach sylwetki, rodzinie i z numerem telefonu oraz adresem mailowym, dodtkowo przesłać zdjęcie twarzy i sylwetki wraz z filmem prezentującym siebie o długości do 1 minuty. Kwestionariusz znajduje się na stronie internetowej www.galeria-warminska.pl i www.fashion-time.pl, i www.retv.pl lub w Biurze Dyrekcji Galerii Warmińskiej.
Do udziału w akcji zakwalifikowane zostaną najciekawsze wg Organizatora zgłoszenia.
4.9. Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna:
W II etapie kandydaci na Uczestników na wstępie zobowiązani będą wypełnić i podpisać Ankietę Zgłoszeniową udostępnioną kandydatkom.  Ankieta zgłoszeniowa do udziału w Akcji zawierać będzie:
•    dane kandydatów na Uczestników, tj.: imię i nazwisko, wiek, miasto zamieszkania, wymiary sylwetki i kontakt telefoniczny
•    Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Akcji
•    Oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wizerunku oraz wypowiedzi kandydatów na Uczestników na potrzeby Akcji oraz promocji i reklamy Akcji, a także potwierdzające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki,
Zgłoszenia niepełne, niepoprawne lub zawierające słowa obraźliwe, traktowane będą jako zgłoszenia niepoprawne i będę odrzucane.
a.    Kandydat na Uczestnika zobowiązany jest stawić się na rozmowę kwalifikacyjną  w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora.
b.    Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w obecności komisji kwalifikacyjnej i polega na prezentacji kandydatów na Uczestników i sprawdzaniu predyspozycji kandydatów na Uczestników do udziału w Akcji.

4.11. Etap III – Przygotowanie i przebieg programu “ Top Fashion”:
Spośród Uczestników, którzy pomyślnie przeszły II etap rekrutacji, Organizator wybierze 24 uczestników, którzy wezmą udział w Programie „ Top Fashion”, a także w nagraniu Programu emitowanego w telewizji i na innych nośnikach, wystąpieniu na łamach magazynu Fashion Time. Organizator będzie brał pod uwagę stosunek kandydatów do mody i wizerunku oraz sposób prezentacji. W sumie wybranych zostanie 24 Uczestników oraz 12 rezerwowych Uczestników.
Zakwalifikowani Uczestnicy programu są zobligowane do podpisania umowy o współpracy z Organizatorem.
Emisja Programu telewizyjnego jest zaplanowana w miesiącach : kwiecień -czerwiec 2018 i wrzesień – listopad 2018.
W każdym miesiącu zaplanowano emisję 2 – ch odcinków programu.
Uczestnik w programie może wziąć udział tylko 1 raz.
W jednym odcinku może wziąć udział tylko 2 Uczestników.
Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora o zakwalifikowaniu się do poszczególnych odcinków Programu.
Każdy z uczestników na potrzeby realizacji programu otrzyma od Organizatora po 1000 zł na dobór 2-ch stylizacji według wytycznych stylistki Galerii Warmińskiej.
Uczestnicy są zobowiązani do dokonania zakupów w sklepach Galerii Warmińskiej, których lista zostanie przesłana przez Organizatora.
Po dokonaniu stylizacji, Uczestnicy Programu zostaną poddani ocenie przez 3 osobowe Jury, które będzie przyznawało punkty w skali 1-5.
Prezentacja finałowych stylizacji odbędzie się w Galerii Warmińskiej w atrium centrum w dniu montażu odcinka.
Uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów, wygrywa stylizację o wartości pieniężnej do 1000 zł. ( jeden tysiąc złotych). Jeżeli Uczestnik nie wykorzystała puli gotówki w całości, jest zmuszony do zwrotu reszty gotówki Organizatorowi.
Uczestnik, który przegrał pojedynek na stylizację i tym samym zdobył mniejszą liczbę punktów, jest zobligowany do zwrotu zakupionych rzeczy do sklepów w którym ten zakup dokonała i zwrotu gotówki Organizatorowi w wysokości 1000 zł ( jeden tysiąc złotych). Zwrot zakupionych towarów będzie odbywał się w asyście Stylistki Galerii Warmińskiej, a sklepy które wzięły udział w Akcji są zobligowane do przyjęcia zwracanych rzeczy i wypłaty gotówki na bieżąco. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów na rzecz Organizatora w przypadku uszkodzenia, zniszczenia stylizacji.

4.10. W związku z tym, iż Organizator przewiduje przesłuchanie maksymalnie do 40 osób, w przypadku zgłoszenia się do udziału w Akcji większej ilości kandydatów Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pierwszych 40 kandydatów wybranych przez Komisję spośród kandydatów, którzy nadesłali swoje zgłoszenia. W miarę możliwości oraz czasu komisja zastrzega sobie prawo do dokonania przesłuchania większej ilości kandydatów. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i zakwaterowania (w tym wyżywienia) kandydatów na Uczestników. Osoby biorące udział w Akcji ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem we własnym zakresie.
4.12. Decyzję o dopuszczeniu kandydatów do udziału w każdym kolejnym Etapie lub do udziału w Programie podejmuje wyłącznie Organizator biorąc pod uwagę opinię Komisji. Organizator poinformuje wyłącznie osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w Akcji. Organizator nie odpowiada za niemożliwość przekazania informacji, o których mowa powyżej z przyczyn leżących po stronie Uczestniczki. Nieobecność Uczestnika w terminie wskazanym przez Organizatora powoduje, że traci ona prawo do ubiegania się o ponowne uczestnictwo, bez względu na przyczynę nieobecności. Uczestnik Akcji nie ma prawa do scedowania nagrody (uczestnictwo w Akcji) na inną osobę.
Nagrodzonym uczestnictwem w Akcji nie przysługuje prawo do żądania wymiany nagrody na inną lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przyrzeczonych nagród na inne – ekwiwalentne.
4.13. Uczestnik jest obowiązany stawić się w każdorazowo na własny koszt w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.
4.14.Uczestnicy mogą zostać poproszeni o udzielenie wywiadu dla prasy, telewizji i radia, w celu opowiedzenia o wrażeniach i przebiegu trwania samej akcji.
4.15.Nad prawidłowym przebiegiem Programu, to jest przebiegiem zgodnym ze scenariuszem i Regulaminem, sprawuje nadzór Organizator.

Postanowienia końcowe

1.    Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu lub zmiany harmonogramu Akcji o czym Organizator powiadomi Uczestników najpóźniej w dniu ich ogłoszenia.  O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej Akcji (fashion-time.pl, galeia-warminska.pl, wwwretv.pl
2.    Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia udziału w Akcji w określonym Regulaminem terminie.

3.    Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników. Uczestnik ma świadomość ewentualnych obciążeń tak w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego związanych z udziałem w Akcji i przyjmuje na siebie wszelkie skutki wynikające z poddania się takim obciążeniom.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
a.    szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Akcji,
b.    problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
c.    usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestniczki Akcji
d.    zgłaszanie się do Akcji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
6.    Regulamin Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora i Biurze Dyrekcji Galerii Warmińskiej oraz na stronie internetowej www.fashion-time.pl, www.galeria-warminska.pl, www.retv.pl
7.    Na życzenie Uczestnika, po przesłaniu przez nią zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.
8.    Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestników  w trakcie Akcji oraz wykorzystywania powstałych zdjęć i filmów w związku z Akcją, a także w celach promocyjnych Akcji i jej partnerów.
9.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi ze względu na okoliczności zewnętrzne.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11/04/2018.