Galeria Warmińska wspólnie z telewizją ReTV rozpoczynają nową modową akcję dla kobiet o nazwie „Fashion Queen”. Uczestniczki zabawy na oczach widzów telewizji ReTv będą rywalizowały o miano królowej mody, a w nagrodę – oprócz zaszczytnego tytułu –  będą mogły zatrzymać ubrania o wartości 1 tys zł.
Zabawa o nazwie „Fashion Queen” rozpocznie się pod koniec kwietnia i będą w niej brały udział pełnoletnie kobiety, które zostaną wyłonione w castingu. W sumie w akcji wezmą udział 24 panie, a relacja z akcji będzie relacjonowana w kilku odcinkach programu telewizyjnego emitowanego na antenie telewizji ReTv. „Zabawa będzie polegała na rywalizacji dwóch kobiet, które w określonym czasie będą musiały w butikach i sklepach Galerii Warmińskiej przygotować dwie stylizacje, których temat określi stylistka Galerii Warmińskiej. O tym, która z uczestniczek poradziła sobie lepiej z wyborem garderoby zdecyduje jury, a zwyciężczyni w nagrodę będzie mogła zatrzymać ubrania ze stworzonych przez siebie stylizacji o wartości do 1 tys. zł” – tłumaczy Michał Tur, dyrektor Galerii Warmińskiej. Każda z uczestniczek zabawy przed wyruszeniem na zakupy otrzyma od organizatorów akcji po 1 tys zł. Ta, której stylizacje wypadną gorzej będzie musiała zwrócić ubrania do butików, zaś ta, która zostannie „Fashion Queen” danego odcinka będzie mogła wybrane przez siebie ubrania zatrzymać.
Akcja „Fashion Queen” będzie się odbywała do końca 2017 roku, z wyjątkiem wakacyjnej przerwy. W każdym z miesięcy trwania zabawy ReTv pokaże dwa odcinki programu relacjonującego zmagania pań walczących o tytuł królowej mody. „Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji pokażemy mieszkankom regionu i naszym klientkom, że moda nie jest niczym strasznym i tajemnym, że każda pani może wyglądać dobrze, gdy tylko wie, jak chce wyglądać i w czym jej do twarzy” – mówi dyrektor Tur, który podkreśla, że jest to kolejna akcja Galerii Warmińskiej, która służy propagowaniu modnego wyglądu wśród mieszkanek regionu.
Do udziału w castingu do akcji „Fashion Queeen” mogą się zgłaszać kobiety o każdym typie urody i sylwetki, które skończyły 18 lat. Szczegółowy regularmin zabawy oraz kwestionariusz zgłoszeniowy, dostępny jest na stronie internetowej www.galeria-warminska.pl, www.fashion-time.pl jak również w biurze Galerii Warmińskiej i w ReTV.

Imię i nazwisko*

Data urodzenia*

Adres e-mail*

Numer telefonu*

Kolor oczu*

Kolor włosów*

Wzrost*

Rozmiar ubrań*

Zdjęcie twarzy*

Zdjęcie całej sylwetki*

Filmik do 20s (maksymalny rozmiar do 10MB)*


Wysyłając powyższy formularz zgłoszeniowy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych marketingowych Galerii Warmińskiej, Fashion Time, ReTv (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).*


Akceptuję regulamin programu telewizyjnego z konkursem „Fashion Queen”*


Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku*


Czy jesteś robotem? 😉

Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Akcji „Fashion Queen” (zwanej dalej Akcją lub Programem) jest Grupa Medialna MKKM  sp. z o.o. ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, NIP: 739-38-93-960, zwana dalej Organizatorem. Program zostnie wyemitowany w Telewizji Regionalnej ReTV, a także w social mediach należących do Galerii Warmińskiej, Fashion Time i ReTv.

2.   Realizacja Akcji z wyłonionymi uczestniczkami odbywać się będzie w Olsztynie w Galerii Warmińskiej, wg harmonogramu, który zostanie ustalony w ekspertami biorącymi udział w Akcji.

3.    Nagrodą dla osób zgłaszających się do udziału w Akcji „Fashion Queen” na podstawie castingu, które zostaną wybrane laureatkami Programu,  będzie:
– możliwość uczestniczenia w programie Telewizji Regionalanej ReTv z ekspertami ds. stylizacji,
– wygranie stylizacji, która zostanie zaproponowana do wartości 1000 zł.( jeden tysiąc złotych) brutto i zdobędzie głosami Jury na podstawie głosowania większą ilość punktów.
Nagroda przekazana zostanie  bezpośrednio przez Organizatora akcji.

4. Zasada konkursu:

4.1. W Akcji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie tj.  które ukończył 18 lat.

4.2. O udział w Akcji mogą ubiegać się mieszkańcy Warmii i Mazur, wszystkie klientki Galerii Warmińskiej/ czytelniczki portalu Fashion Time, które spełnią warunki uczestnictwa w Akcji określone w niniejszym Regulaminie.

4.3. Uczestnicy: W Akcji mogą brać udział tylko kobiety.

4.4. Osoba biorąca udział w Akcji wyraża niniejszym nieodpłatnie zgodę na publikację wszelkich materiałów (zawierające m.in. wizerunek, głos, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania – miasto, wypowiedzi, itp.) Na powyższą okoliczność Uczestniczki Akcji otrzymają do podpisu stosowne oświadczenia, którego wzór został dołączony do niniejszego Regulaminu, jako załącznik nr 1.

4.5. Informacje o Akcji ogłoszone będą w środkach masowego przekazu – ogłoszenie informujące o Akcji zostanie opublikowane na stronie www.fashion-time.pl oraz na stronie www.galeria-warminska.pl i na facebook.com/galeriawarminska i fahion time,Instagram Galerii Warmińskiej i Fashion Time, you tube Galerii Warmińskiej i Fashion Time, a także w ReTV i social mediach należących do telewizji You Tube Telewizja ReTV, facebook.com/telewizjaretv .

4.6. Akcja rozpoczyna się w dniu 19/04/2017 wraz z rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń, a kończy się wraz z emisją ostatniego materiału video, nakręconego podczas trwania akcji, tj. w dniu jego emisji.

4.7. Aby wziąć udział w Akcji, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane są przejść etap rekrutacji.

4.8. Etap I – Zgłoszenie:
W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy z informacją między innymi o: wieku, zajęciu,wymiarach sylwetki, rodzinie i z numerem telefonu oraz adresem mailowym, dodtkowo przesłać zdjęcie twarzy i sylwetki wraz z filmem  prezentującym siebie o długości do 1 minuty. Kwestionariusz znajduje się na stronie internetowej www.galeria-warminska.pl i www.fashion-time.pl, i www.retv.pl lub w Biurze Dyrekcji Galerii Warmińskiej.
Do udziału w akcji zakwalifikowane zostaną najciekawsze wg Organizatora zgłoszenia.

4.9. Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna:
W II etapie kandydatki na Uczestniczki na wstępie zobowiązane będą wypełnić i podpisać Ankietę Zgłoszeniową udostępnioną kandydatkom.  Ankieta zgłoszeniowa do udziału w Akcji zawierać będzie:
•    dane kandydatek na Uczestniczki, tj.: imię i nazwisko, wiek, miasto zamieszkania, wymiary sylwetki i kontakt telefoniczny
•    Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Akcji
•    Oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wizerunku oraz wypowiedzi kandydatek na Uczestniczki na potrzeby Akcji oraz promocji i reklamy Akcji, a także potwierdzające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki,
Zgłoszenia niepełne, niepoprawne lub zawierające słowa obraźliwe, traktowane będą jako zgłoszenia niepoprawne i będę odrzucane.
a.    Kandydatka na Uczestniczkę zobowiązana jest stawić się na rozmowę kwalifikacyjną  w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora.
b.    Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w obecności komisji kwalifikacyjnej i polega na prezentacji kandydatek na Uczestniczki i sprawdzaniu predyspozycji kandydatek na Uczestniczki do udziału w Akcji.

4.10. Etap III – Przygotowanie i przebieg programu “ Fashion Queen”:
Spośród Uczestniczek, które pomyślnie przeszły II etap rekrutacji, Organizator wybierze 24 uczestniczki, które wezmą udział w Programie „ Fashion Queen”, a także w nagraniu Programu emitowanego w telewizji i na innych nośnikach,  wystąpieniu na łamach magazynu Fashion Time. Organizator będzie brał pod uwagę stosunek kandydatki do mody i wizerunku oraz sposób prezentacji. W sumie wybranych zostanie 24 Uczestniczek oraz 12 rezerwowych Uczestniczek.
Zakwalifikowane Uczestniczki programu są zobligowane do podpisania umowy o współpracy z Organizatorem.
Emisja Programu telewizyjnego jest zaplanowana w miesiącach : maj-czerwiec 2017 i wrzesień – grudzień 2017.
W każdym miesiącu zaplanowano emisję 2 – ch  odcinków programu.
Uczestnik w programie może wziąć udział tylko 1 raz.
W jednym odcinku może wziąć udział tylko 2 Uczestniczki.
Uczestniczki zostaną poinformowane przez Organizatora o zakwalifikowaniu się do poszczególnych odcinków Programu.
Każda z uczestniczek na potrzeby realizacji programu otrzyma od Organizatora po 1000 zł na dobór 2-ch stylizacji według wytycznych stylistki Galerii Warmińskiej.
Uczestniczki są zobowiązane do dokonania zakupów w sklepach Galerii Warmińskiej, których lista zostanie przesłana przez Organizatora.
Po dokonaniu stylizacji, Uczestniczki Programu zostaną poddane ocenie przez  3 osobowe Jury, które będzie przyznawało punkty w skali 1-5.
Prezentacja finałowych stylizacji odbędzie się w Galerii Warmińskiej w atrium centrum  w dniu montażu odcinka.
Uczestniczka, która zdobędzie największą ilość punktów, wygrywa stylizację o wartości pieniężnej do 1000 zł. ( jeden tysiąc złotych). Jeżeli Uczestniczka nie wykorzystała puli gotówki w całości, jest zmuszona do zwrotu reszty gotówki Organizatorowi.
Uczestniczka, która przegrała pojedynek na stylizację i tym samym zdobyła mniejszą liczbę punktów, jest zobligowana do zwrotu zakupionych rzeczy do sklepów w którym ten zakup dokonała i zwrotu gotówki Organizatorowi w wysokości 1000 zł ( jeden tysiąc złotych). Zwrot zakupionych towarów będzie odbywał się w asyście Stylistki Galerii Warmińskiej, a sklepy które wzięły udział w Akcji są zobligowane do przyjęcia zwracanych rzeczy i wypłaty gotówki na bieżąco. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów na rzecz Organizatora w przypadku uszkodzenia, zniszczenia stylizacji.

4.11. W związku z tym, iż Organizator przewiduje przesłuchanie maksymalnie do 40 osób, w przypadku zgłoszenia się do udziału w Akcji większej ilości kandydatek Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pierwszych 40 kandydatek wybranych przez Komisję spośród kandydatek, które nadesłały swoje zgłoszenia. W miarę możliwości oraz czasu komisja zastrzega sobie prawo do dokonania przesłuchania większej ilości kandydatek. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i zakwaterowania (w tym wyżywienia) kandydatek na Uczestniczki. Osoby biorące udział w Akcji ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem we własnym zakresie.

4.12. Decyzję o dopuszczeniu kandydatki do udziału w każdym kolejnym Etapie lub do udziału w Programie podejmuje wyłącznie Organizator biorąc pod uwagę opinię Komisji. Organizator poinformuje wyłącznie osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w Akcji. Organizator nie odpowiada za niemożliwość przekazania informacji, o których mowa powyżej z przyczyn leżących po stronie Uczestniczki. Nieobecność Uczestniczki w terminie wskazanym przez Organizatora powoduje, że traci ona prawo do ubiegania się o ponowne uczestnictwo, bez względu na przyczynę nieobecności. Uczestniczka Akcji nie ma prawa do scedowania nagrody (uczestnictwo w Akcji) na inną osobę.
Nagrodzonym uczestnictwem w Akcji nie przysługuje prawo do żądania wymiany nagrody na inną lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przyrzeczonych nagród na inne – ekwiwalentne.

4.13. Uczestniczka jest obowiązana stawić się w każdorazowo na własny koszt w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.

4.14. Uczestniczki mogą zostać poproszone o udzielenie wywiadu dla prasy, telewizji i radia, w celu opowiedzenia o wrażeniach i przebiegu trwania samej akcji.

4.15. Nad prawidłowym przebiegiem Programu, to jest przebiegiem zgodnym ze scenariuszem i Regulaminem, sprawuje nadzór Organizator.

Postanowienia końcowe

1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu lub zmiany harmonogramu Akcji o czym Organizator powiadomi Uczestniczki najpóźniej w dniu ich ogłoszenia.  O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej Akcji (fashion-time.pl, galeia-warminska.pl, wwwretv.pl

2. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia udziału w Akcji w określonym Regulaminem terminie.

3. Uczestniczki, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestniczek. Uczestniczka ma świadomość ewentualnych obciążeń tak w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego związanych z udziałem w Akcji i przyjmuje na siebie wszelkie skutki wynikające z poddania się takim obciążeniom.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
a.    szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Akcji,
b.    problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
c.    usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestniczki Akcji
d.    zgłaszanie się do Akcji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.

6.    Regulamin Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora  i Biurze Dyrekcji Galerii Warmińskiej oraz na stronie internetowej www.fashion-time.pl, www.galeria-warminska.pl, www.retv.pl

7. Na życzenie Uczestniczki, po przesłaniu przez nią zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestniczek   w trakcie Akcji oraz wykorzystywania powstałych zdjęć i filmów w związku z Akcją, a także w celach promocyjnych Akcji i jej partnerów.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi ze względu na okoliczności zewnętrzne.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19/04/2017.